Projekty UE


Z przyjemnością informujemy, iż nasze przedsiębiorstwo PPUH „PROJAN” Jan Prokopek, mające swoją siedzibę pod adresem 87-100 Toruń, Grudziądzka 172A, uzyskało dofinansowanie dla projektu nr RPKP.01.06.02-04-0008/18, pn. „Wdrożenie innowacji technologicznej w PPUH PROJAN związanej z wprowadzeniem na rynek opakowań przy wykorzystaniu innowacyjnych wałków rastrowych w maszynie flexograficznej”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie polega na wdrożeniu innowacji technologicznej w PPUH PROJAN związanej z wprowadzeniem na rynek opakowań przy wykorzystaniu innowacyjnych wałków rastrowych w maszynie fleksograficznej. Realizacja projektu polega na inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i zakupie nowoczesnej maszyny fleksograficznej, w której zastosowane będą innowacyjne wałki rastrowe i przyczyni się to do zasadniczej zmiany technologii produkcji opakowań przy wykorzystaniu innowacyjnych wałków rastrowych w maszynie fleksograficznej. Realizacja projektu polega na inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego związanego z produkcją opakowań. W ramach inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe zostanie zakupione innowacyjne urządzenie - drukarka fleksograficzna z innowacyjnym systemem wałków rastrowych, niezbędne do uruchomienia nowej, innowacyjnej technologii o której mowa wyżej. Celem głównym projektu jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP w PPUH PROJAN.

Potrzeba realizacji projektu jest uzasadniona z powodu dużego zapotrzebowania rynku na bardzo dobrej jakości druk fleksograficzny jaki oferuje firma PROJAN. Projekt ma pozytywny wpływ na zasadę zrównoważonego rozwoju. Rozwój działalności firmy ma nastąpić przy respektowaniu zasad związanych z ochroną środowiska naturalnego. Dzięki realizacji Projektu firma, chce osiągać satysfakcjonujące wyniki ekonomiczne, mając równocześnie na względzie otoczenie społeczne. Projekt stanowi niezbędny etap w dalszym rozwoju przedsiębiorstwa, zaspakaja jego podstawowe potrzeby inwestycyjne. Ochrona środowiska stanowi ważny punkt w działalności firmy Projan. Technologia produkcji opakowań przy zastosowaniu druku fleksograficznego jest całkowicie przyjazna dla środowiska. Spełnia zalecenia stowarzyszeń i urzędów USDA (Departament rolnictwa), FDA (urząd ds. żywności i leków) i EPA (agencja ochrony środowiska) w Stanach Zjednoczonych. Nie uwalnia szkodliwych gazów do atmosfery, nie wytwarza wtórnych odpadów, jest bezpieczna i nietoksyczna. Projekt nie oddziałuje na obszary NATURA 2000. Projekt ma również pozytywny wpływ na politykę równych szans i niedyskryminacji. W wyniku realizacji Projektu w przedsiębiorstwie zostaną utworzone 3 nowe stanowiska pracy, które będą dostępne na zasadach kompetencji, wykluczając wszelkie formy dyskryminacji. Nowe stanowiska pracy dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych zdolnych do pracy. PROJAN jest zakładem pracy chronionej - tworzy warunki, w których osoby niepełnosprawne wykonywać będą obowiązki wynikające z normalnych stosunków pracy, jak również zapewnia tym osobom właściwą opiekę lekarską i rehabilitacyjną.

projan

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

Siedziba:

ul.Grudziądzka 172A 
87-100 Toruń 
zobacz dojazd »

Centrala:

Tel. +48 56 623 20 51, 
Tel./fax: +48 56 623 20 52

E-mail: 

projan@projan.com.pl

Oddział:

ul.Poznańska 152
87-100 Toruń
zobacz dojazd »

Marketing:

Tel. +48 56 655 88 78